Вътрешни правила

Гаранция за повишаване на професионализма

Вътрешни правила

на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Екзекютив Сърч" (БЕСА)

ВЪВЕДЕНИЕ

БЕСА се стреми и работи за повишаване на професионализма на своите членове. В съответствие с това, БЕСА разработи следните Правила на Професията, които да подпомагат членовете на БЕСА в техните взаимоотношения с клиентите, кандидатите и обществеността в България. БЕСА може да обновява и развива тези правила, за да ги адаптира към бизнес практиката, технологията и законодателството.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЕСА И ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ

Членовете на БЕСА са партньори с техните клиенти в процеса на набирането на мениджъри. Успехът на това партньорство зависи от силния взаимен ангажимент към задачата, както и от взаимното доверие, откритост и отговорност от двете страни в процеса на екзекютив сърч. БЕСА препоръчва, за да бъдат избегнати недоразумения на по-късен етап, всички споразумения между клиентите и членовете на БЕСА, касаещи протичането на проекта, да бъдат сключвани в писмен вид.

ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА КЛИЕНТ

Високо-професионалната услуга за клиента започва с пълното разбиране на неговата организация и бизнес. Членовете на БЕСА трябва:

- Приемат само тези проекти, за които са квалифицирани, при пълно разбиране на нуждата на клиента, както и на неговата способност да осъществи определен проект.

- Разкриват навреме всеки конфликт на интереси и да приемат проект само в случай, че всички засегнати страни са съгласни с това.

- Постигат съгласие с клиента за всички въпроси, включително организацията на клиента, хонорарите и разходите, които ще се начисляват, всякакви други осигуровки и гаранции, свързани с изпълнението на даден проект.

- Постигнат съгласие с клиента за всякакви ограничения в търсенето, както и за това, по какъв начин и кога дадена компания-член може да назначи кандидат от дадена клиент в бъдеще.

- Постигнат съгласие с клиента за това, кога и как ще бъде предоставена информация за позицията на кандидатите, както и за това, какви ще са ресурсите по време на търсенето, кога тази информация ще бъде оповестена и под каква форма.

- Съветват клиента, когато пускането на обява за дадена позиция е задължително по закон или е препоръчително като стратегия за определеното проучване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА

Членовете на БЕСА трябва да служат на техните клиенти честно и обективно, правейки всичко възможно да осъществят проучването, вземайки предвид всички релевантни факти. Членовете на БЕСА трябва да:

- Осъществят фокусирано търсене на квалифицирани кандидати според дефинираната с клиента стратегия

- Разработят заедно с клиента описание на позицията за всяко едно търсене и да го предоставят на кандидатите, преди те да бъдат представени на клиента за интервю

- Оценят задълбочено всеки един кандидат за дадена позиция, преди да го представят за интервю на клиента. Това оценяване обичайно включва задълбочено и целенасочено интервю лично или чрез видео-конферентна връзка, подходящи предварителни проучвания на референции и предишен опит и образование, както и внимателна оценка на силните и слаби страни на кандидатите по отношение на дадена спецификация за определената позиция.

Клиентите трябва да бъдат уведомявани, когато се налагат промени в насоките на търсене.

- Съветват навреме клиентите и да предоставят алтернативни решения, когато не са налични квалифицирани кандидати, които проявяват интерес към съответната позиция, или когато срокът на търсенето ще се различава значително от този, който е бил предварително договорен с клиента

- Съгласува с клиента какви проверки и референции трябва да бъдат извършени за финалните кандидати, какви елементи трябва да съдържат подобни проверки и кой ще ги осъществи

- Представи информацията за всеки кандидат честно и фактологично и включи всякакви резерви, които той може да има по отношение на кандидата.

- Се оттегли от проект, в случай че установи, че клиентът е представил позицията и компанията погрешно и подвеждащо за кандидатите и не приема да коригира това

- Се въздържа от представяне на кандидати, в случай че няма осъществена връзка с клиента.

ЗАПАЗВАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КЛИЕНТА

Членовете на БЕСА трябва да направят всичко възможно да защитят конфиденциалността на информацията, отнасяща се до техните клиенти. Също така те трябва да:

- Използват информацията, получена от клиента само във връзка с определения проект, по който работят.

- Разкриват такава информация само на тези служители във фирмата или на тези кандидати, които са квалифицирани и заинтересувани от позицията и имат нужда от допълнителна информация за нея.

- Не използват тази информация за лично облагодетелстване, нито да я предоставят на трети страни за облагодетелстване.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КАНДИДАТИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЕСА

Независимо, че взаимоотношенията на членовете на БЕСА са преди всичко с клиентите, всеки член на БЕСА трябва да се стреми да развие професионални взаимоотношения с кандидатите. Тези взаимоотношения трябва да се характеризират с честност, обективност, прецизност и спазване на конфиденциалност. При изграждането на тези взаимоотношения всеки член на БЕСА трябва да:

- Обясни връзките между страните в процеса на търсене и по-специално, правата и задълженията на кандидатите в този процес.

- Окуражава кандидатите да предоставят точна информация относно техните квалификации,. В ситуация, в която кандидат е подвел клиент или член на БЕСА по отношение на неговите квалификации, да отстрани кандидата, освен ако клиента, члена на БЕСА и кандидата не се съгласят този кандидат да продължи процеса.

- Да предоставя информация и автобиография на кандидат само с неговото / нейното изрично съгласие и в контекста на осъществени взаимоотношения с клиента

- Информира навреме проспектирани и потвърдени кандидати по отношение на напредъка на всяко търсене, в което те участват.

- Предоставя точна и релевантна информация на кандидатите относно организацията на компанията-клиент и позицията.

- Представя на клиента точна и релевантна информация за кандидатите, както и да защитава конфиденциалността на проспектираните и потвърдените кандидати.

- Обясни, че само при извънредни ситуации, един кандидат може да бъде представен на повече от един клиент едновременно и само в случай, че всички засегнати страни са съгласни с това.

- Обясни на кандидатите, че в течене на тяхното назначение в компанията-клиент, членът на БЕСА няма да се свързва с тях за бъдещи търсения, без изричното разрешение от страна на клиента.

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Всеки член на БЕСА трябва да избягва конфликт на интереси. Той трябва да:

- Откаже или се оттегли от проект, в който условията възпрепятстват членът на БЕСА да предостави коректно услугата, включително и в случай на конфликт на интереси, освен в случаите, когато всички засегнати страни са съгласни да продължи с този проект.

- Предостави на клиента лоялна и професионална консултация по време на преговорите с финалния кандидат. Само в изключителни ситуации и само с предварителното одобрение на всички засегнати страни, един кандидат може да бъде представен едновременно на повече от един клиент.

- Информира клиента за бизнес или лични взаимоотношения, които има с даден кандидат, които биха засегнали или нарушили обективността при извършване на проучването.

- Не приема заплащане от кандидат за предоставената подкрепа в процеса на търсене по даден проект.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЕСА И ТЕХНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Понякога членовете на БЕСА се уповават на изпълнители или подизпълнители в процеса на търсене. Услуги могат да бъдат прехвърлени на подизпълнители, но не и отговорността за процеса на търсене. Всеки член на БЕСА трябва да:

- Информира в писмен вид своите доставчици и подизпълнители, че те трябва да приемат Етичния Кодекс и Професионалните Практики на БЕСА.

- Избягват изпълнители и подизпълнители, чиито практики не отговарят на професионалните стандарти на членовете на БЕСА.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ А БЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Членовете на БЕСА трябва да отчитат значимостта на общественото доверие в техния професионализъм и да се стремят да предоставят на техните клиенти услуги, подкрепящи този интерес, вземайки под внимание различното законодателство в различните страни. Затова членовете на БЕСА трябва да:

- Спазват принципите на равнопоставеност на труда и да избягват всяка дискриминация по отношение на квалифицираните кандидати за дадена позиция.

- Промотират и рекламират своите услуги по професионален и акуратен начин.

- Създават връзки с медиите, които да отразяват положително клиентите, БЕСА и целия процес на консултиране в екзекютив сърч професията.

ГОРЕ