Устав

Устройство и начин на работа

Устав

на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Екзекютив Сърч" (БЕСА)

Общи положения

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството и дейността на сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел, наричано по-нататък в настоящия устав сдружението, ако не се изписва името.

(2) Сдружението е юридическо лице, притежаващо самостоятелна правосубектност, различна от тази, на своите учредители и членове. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Софийски градски съд.

(3) Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава собствено имущество.

(4) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното сдружение до деня на вписването му в съда, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху него от момента на възникването му.

(5) Сдружението се създава за неопределен срок.


Наименование

Чл. 2. (1) Пълното наименование на сдружението е Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация за Екзекютив Сърч".

(2) . Наименованието на сдружението може да се изписва и съкратено (БЕСА).

(3) Наименованието се изписва на български език. Същото може да бъде допълнително изписано и на чужд език „Bulgarian Executive Search Association"(BESA).


Седалище и адрес

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на сдружението е гр.София, район „Триадица" ул. „Цар Асен" № 92-94, ет.1.

Определяне на дейността

Чл. 4. (1) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, а именно в полза на лицата, занимаващи се с директно привличане на мениджъри и специалисти - „екзекютив сърч", опериращи в България и свободно определя целите си.

(2) Ограничения в дейността и средствата за постигане целите могат да се определят само със закон.

(3) За постигане на формулираните с настоящия устав цели, сдружението осъществява следните дейности: информиране и образоване на страните в процеса по „екзекютив сърч", както и на широката общественост и публичната администрация; налагане на етични правила и кодекс на професията в България; организиране на кръгли маси, конференции и дискусии на тази тема; създаване на снимка на пазара и прогнозиране на неговото развитие; лобиране със законни средства за усъвършенстване на законодателната рамка, засягаща дейността; издигане на професионалното ниво на консултантите, заети в „екзекютив сърч".

Чл. 5. (1) Сдружението може да извършва допълнително и стопанска дейност единствено ако тази стопанска дейност е свързана с предмета на основната дейност, за която сдружението е създадено и регистрирано.

(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност се определя, както следва: организиране на семинари, обучителни курсове и други подобни; създаване на печатни, електронии и други материали, засягащи професията; консултации и проучвания; други дейности, спомагащи за реализиране на целите.

(3) Допълнителната стопанска дейност може да бъде извършвана и чрез създаването или участие в търговско дружество, но само ако отговорността при това е ограничена.

(4) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които съответно я регулират.

(5) Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се използват само за постигане на определените в настоящия устав цели.

(6) Сдружението не разпределя печалба.

Цел на дейност

Чл. 6. (1) Сдружението се учредява за постигане на следните цели: утвърждаване на имиджа на професията на консултанта по директно привличане на мениджъри и специалисти - „екзекютив сърч" сред професионалните кръгове, широката общественост и публичната администрация; създаване на професионална и етична рамка за издигане на професионално ниво на консултантите; спомагане за създаване на благоприятна законова и подзаконова рамка за професията.

(2) Сдружението определя свободно средствата за постигане на определените цели.

Имущество

Чл. 7. (1) Сдружението притежава свое имущество, различно от имуществото на своите членове.

Чл.8. (1) Имуществото на сдружението се формира от имуществени (встъпителни и членски) вноски на неговите членове, приходи от допълнителната стопанска дейност, дарения, както и всякакви други безвъзмездни форми на финансиране от лица и организации.

(2) Със средствата на сдружението могат да се придобиват движими вещи и недвижими имоти, права върху обекти на интелектуалната собственост, както и да се извършват разходи, свързани с неговата дейност.

(3) Размерът на имуществените вноски се определя от общото събрание.

Представителство

Чл. 9. (1) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява пред трети лица от своя Председател.

(2) По съдебни спорове, възникнали между сдружението и управителния му орган, съответно членове на управителния му орган, сдружението може да се представлява и от избрани от общото му събрание едно или няколко лица.

(3) Сдружението може да участва в работата на друг колективен орган (за управление или контрол), в т.ч. и орган на друго юридическо лице с нестопанска цел, чрез своя представител по закон или друго упълномощено за целта лице.

Устройство

Чл. 10. (1) Устройството на сдружението се определя от закона и настоящия устав.

(2) Сдружението може да разкрива клонове на територията на страната. В тези случаи, управителят на клона представлява сдружението, за дейността на клона.

Преобразуване

Чл. 11. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) След отделяне или разделяне сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на нововъзникналото юридическо лице с нестопанска цел или на сдружението, а членовете на сдружението при неговото разделяне, избират на кое от новообразуваните юридически лица с нестопанска цел да станат член.

Прекратяване

Чл. 12. (1) Сдружението се прекратява:

1. с решение на общото събрание;

2. с решение на Софийски градски съд, когато:

а) е допуснато неотстранимо нарушение на закона при учредяването му;

б) извършва дейност, която противоречи на установения в страната обществен ред, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда за принудително прекратяване се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора. В тези случаи прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 13. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на принудителна ликвидация, същият се определя от Софийски градски съд.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл. 14. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва поравно между членовете, ако друго не е определено от общото събрание, при вземане на решението за извършване на ликвидация.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху Столична община, която е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното сдружение.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

Заличаване

Чл. 15. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението, в съответния за това регистър на съда.

Учредители. Членство.

Чл. 16. Учредители на сдружението са български юридически лица и дееспособни физически лица, които осъществяват дейност в областта на „екзекютив сърч" на територията на Р България. Същите са изброени изчерпателно в заключителните разпоредби на настоящия устав и са негови членове по право.

(2) Сдружението има пълноправни и асоциирани членове.

(3) Пълноправен член може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице или дееспособно физическо лице, което осъществява дейност предимно, по „екзекютив сърч", има доказано високо професионално равнище на предлаганите услуги, има добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции и има отношение към целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в неговия предмет на дейност.

(4) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправе член, дейността им представлява част от цикъла на „екзекютив сърч" или „екзекютив сърч" не е основната им дейност. Те трябва да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях услуги, да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

(5) Кандидатът за членство подава молба за членство, която съдържа декларация-съгласие за приемане на устава, както и целите и дейността на сдружението. За разглеждане на молбата е необходимо кандидат-членът да бъде подкрепен с писмени препоръки от двама настоящи членове. Без такива препоръки Управителният съвет не внася молбата за разглеждане и гласуване на избора от общото събрание.

(6) Членството възниква от момента на избирането на кандидата от общото събрание


Чл. 17. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено предизвестие до сдружението, направено в тримесечен срок;

2. със смъртта/прекратяването или поставянето под пълно запрещение на лицето;

3. с изключването;

4. с прекратяване на сдружението;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от общото събрание при грубо нарушаване на разпоредбите на устава, решенията на общото събрание или управителния съвет, на други вътрешни актове с обвързващо действиеу както и при каквато и да е проявна форма на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Преди да пристъпи към гласуване на изключването, общото събрание задължително изслушва лицето, чието изключване се иска или предоставя възможност на същото да вземе отношение по въпроса.

(3) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи, както следва: неплащане на три последователни членски вноски или неучастие на две последователни общи събрания, без уважителна причина.


Членски права и задължения

Чл. 18. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Всеки пълноправен член има право да:

а/ Да участва в Общото събрание на Сдружението и да прави предложения пред Управителния съвет за определяне на дневния ред на Общото събрание;

б/ Да дава мнение и становище по разискваните въпроси;

в/ Право на глас в Общото събрание на Сдружението;

г/ Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;

д/ Да получава постоянна информация за дейността на Сдружението и всяка друга информация, подпомагаща дейността му;

е/ Да участва в организираните от Сдружението мероприятия и да се ползва от резултатите от дейността му в съответствие с настоящия Устав и законите на Република България.

(3) Асоциираните членове имат същите права като пълноправните с изключение на чл.18, ал.2, т."в" и на чл.18, ал.2, т."г".

(4) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, както следва: встъпителна вноска - при приемането му и годишна членска вноска - в срок до приключване на първото тримесечие на съответната година.

(5) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму само ако е предвидено в уста ва.

Органи

Чл. 19. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

Общо събрание

Чл. 20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Права на общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, в т.ч. и председателя и определя възнаграждението им;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл. 22 (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се изпраща с препоръчано писмо до всеки член на посочения от него адрес и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Ако член на сдружението е променил адреса си без да уведоми за това управителния орган, то изпратената покана на известния адрес се счита за редовно връчена.

Кворум

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 24. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 25. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл. 26. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

(2) Общото събрание избира от състава на Управителният съвет председател.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 27. Управителният съвет:

1. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

Заседания на управителния съвет

Чл. 28. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 13, ал. 2 и чл. 27, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Председател

Чл. 29. Председателят има следните правомощия:

1. свиква заседанията на Управителния съвет;

2. ръководи цялостната дейност и представлява сдружението пред трети лица;

3. координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението;

4. изготвя годишен баланс и отчет на сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет.

Заключителни разпоредби

Чл. 30. (1) Настоящият устав е приет единодушно от учредителите на проведеното учредително събрание на 24.01.2011 г и е допълнен на извънредно общо събрание на 08.06.2011 г.

(2) Същият може да бъде изменян или допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) В случай, че отделни клаузи от настоящия устав противоречат на закона, прилагат се разпоредбите на закона по съответния въпрос.

(4) По отношение на неразрешените с настоящия устав въпроси се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.

ГОРЕ