Членство в БЕСА

Присъединете се към нашата професионална асоциация

Членство в БЕСА

Учредители на сдружението са български юридически лица и дееспособни физически лица, които осъществяват дейност в областта на „екзекютив сърч" на територията на Р България. Същите са изброени изчерпателно в заключителните разпоредби на настоящия устав и са негови членове по право.

Сдружението има пълноправни и асоциирани членове.

Пълноправен член може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице или дееспособно физическо лице, което осъществява дейност предимно по „екзекютив сърч", има доказано високо професионално равнище на предлаганите услуги, има добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции и има отношение към целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в неговия предмет на дейност.

Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправен член, дейността им представлява част от цикъла на „екзекютив сърч" или „екзекютив сърч" не е основната им дейност. Те трябва да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях услуги, да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции. Кандидатът за членство подава молба за членство, която съдържа декларация-съгласие за приемане на устава, както и целите и дейността на сдружението. За разглеждане на молбата е необходимо кандидат-членът да бъде подкрепен с писмени препоръки от двама настоящи членове. Без такива препоръки Управителният съвет не внася молбата за разглеждане и гласуване на избора от общото събрание.

Членството възниква от момента на избирането на кандидата от общото събрание.

ГОРЕ