Анализи

Анализи и публикации от света на Екзекютив сърча

Дефицит и инфлация – приложими и към търсенето на топ мениджъри

Анализ на българския пазар на Executive Search услугата за 2022Резултатите от БЕСА анализа на резултатите в ползването на executive search услуга за 2022 година бе публикувано. Проучването е ежегодно и се базира на данни от проектите на членовете на БЕСА, насочени към търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор/Executive search. Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е единствената в България професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал.

Асоциацията приключи една интензивна и предизвикателна година. Броят на подписаните в България executive search проекти нарасна с още 17% миналата година, което представлява удвояване на броя проекти спрямо 2020 година. Ръстът в оборот е 26%, като разликата се обяснява с по-високите позиции и инфлационния елемент – таксите на консултантите по executive search се образуват често като процент от годишното възнаграждение на успешните кандидати.

Все по-често български компании ползват услугата executive search


Традиционно най-големите потребители на услугата на директен подбор са производствените компании и компаниите за бързооборотни стоки. Това е така, тъй като те са зрели сектори, с преобладаващо присъствие на международни компании, за които практиката по директно търсене и оценка на лидерски компетенции е разпознаваема и търсена.

Наред с мултинационалните компании обаче, все по-често български компании ползват услугата executive search, за да привлекат точните лидери, с които да постигат амбициозните си бизнес цели при навлизане и развитие на външни пазари или разработване на нови продуктови линии/модели. Техният процент в общото портфолио от клиенти на БЕСА надмина 20% през 2022 година. Този процент може да бъде тълкуван като косвен показател на здравето, зрелостта и потенциала на българския бизнес.

В сравнителен анализ спрямо предходната година, най-големите ръстове наблюдаваме в енергиен сектор и финансови услуги. В енергетика има наложена регулаторна промяна, както и нови пазарни ниши и модели. Проектите там са свързване на развитие на нов бизнес, експертиза и роли. Развитието на Финансови услуги се движи основно от небанкови, консултантски и финтех организации. Интересно е да се отбележи и Добивната промишленост, където традиционно няма голямо движение, но през изминалата година имахме няколко интересни проекта.

Основният генератор на бизнес при професионалните услуги често е повтаряемият бизнес (завръщащи се клиенти, рамкови договори и др.). Този показател е фактор и в услугите по директно търсене, където 56% от клиентите са познати на агенциите. Този показател отразява донякъде и качеството на услугата, т.к. показва и предпочитания на клиентите да не сменят доставчика си и да изграждат дългосрочни партньорства. В сравнение с предходната година има ръст на новите клиенти от малко над 2%. За съжаление, този процент през 2022 не се дължи на нови инвеститори, а по-скоро на компании, които или за първи път ползват услугата по executive search, или сменят партньора си.

Процентът локален бизнес спрямо централно договорени проекти (в чужбина) е съизмерим с 2021 година - 91%. Друга положителна тенденция е процентът на наемане на жени на мениджърски позиции, който се запазва над средните за Европа нива – 27%.

Очакваме продължаващо засилено търсене на услугата по директно търсене поради трудностите, които компаниите изпитват да направят подбора самостоятелно. От една страна имаме кандидати, които не разглеждат кариерни възможности и не се включват в пазара на труда, който е крайно стеснен в последните години. Причините са свързани с несигурност или нежелание за хоризонтална промяна, както и фактът, че вътрешните програми за задържане дават своето отражение. Това налага нуждата консултантите да достигат до алтернативни лидери и мениджъри, включително и извън страната. Съответно, времето за затваряне на проектите се удължава, а фокусът върху срока на изпълнение от страна на клиентите при преговорите е все по-голям.

Трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите

Успешното затваряне на проектите по executive search винаги е било предизвикателство, тъй като компаниите в индустрията работят по топ мениджмънт позициите в организациите, за които традиционните канали за подбор не работят. Решението се намира в отличното разбиране на всички участници в процеса на директно търсене - кандидатите имат нужда от повече време и задълбочена информация за проекта, ясни предизвикателствата пред ролята, средата и културата в дадена организация, а компаниите – от прецизно дефиниране на нови и хибридни роли и нуждата от гъвкавост при вземането на решение. Трябва да е ясно, че бързите решения могат да доведат до компрометиране на качеството на услугата, затова и членовете на БЕСА търсят баланс между спешността на назначението и стриктното спазване на всички етапи на процеса по привличане на най-подходящите и мотивирани кандидати. Възможните решения, които се прилагат са комбинация на различни услуги на лидерско ниво – interim мениджмънт и директен подбор; mapping проекти с оценка на лидерски компетенции; директен подбор и оценка на вътрешни кандидати.

Прогнози за 2023 за търсенето на услугата executive search

Очакванията ни са през 2023 годината ръстът в търсенето на услугата executive search да продължи, макар и не с темповете от предишните 2 години. Считаме, че пазарът на таланти ще е все по-пестелив и услугата ще бъде търсена, както от типични ползватели, така и от нови клиенти и индустрии. Ще има нови роли, със сериозен лидерски заряд и поглед към нови бизнес модели, но затварянето на проектите ще е все по-трудно, поради нуждата от разглеждане на алтернативи и вземане на рискови решения за наемане. Членовете на БЕСА са в позиция да познават бизнеса и да го подпомагат и в двете предизвикателства – да дават различни варианти за подход към ролите, както и да предлагат гаранции, които да покрият рисковия срок за интеграция в компанията. През първото тримесечие на 2023г. вече се наблюдава интензивно търсене както на executive search услугата, така и на съпътстващите директния подбор консултантски услуги като интерим мениджмънт, оценка на лидерски потенциал, динамика и ефективност на лидерските екипи, мапинг на пазара. Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България. Приоритетните области, около които членовете се обединяват са: въвеждането и утвърждаване на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора, както и подпомагане на бизнеса да идентифицира бъдещите бизнес лидери. Създадена е в началото на 2011г. и нейни членове са:

  • Alexander Hughes
  • Boyden
  • Frijsberg & Partners
  • Dr. Pendl & Dr. Piswanger
  • Stanton Chase International


БЕСА се ползва от подкрепата на международната Асоциация на екзекютив сърч консултантите (AESC) и членовете на асоциацията работят в унисон с работната етика и ценностите на AESC.
ГОРЕ