Проучвания

Анализи и публикации от света на Екзекютив сърча

Анализ на българския пазар на Executive Search услугата за 2021
Голямото завръщане на необходимостта от професионална подкрепа при подбор на лидери

БЕСА публикува анализа на резултатите в ползването на executive search услуга за 2021 година. Проучването се базира на данни от проектите на членовете на БЕСА, насочени към търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор/Executive search.
След трудната за бизнеса 2020 година, Асоциацията наблюдава сериозен ръст на търсенето на услугата през 2021 – оборотът е с 46% по-висок в сравнение с предходната година. Интересен е фактът, че се наблюдава ръст от 6% спрямо 2019 година, която беше стабилна и успешна за членовете на БЕСА. Значителен е и ръстът ( с 45%) на проектите за подбор през 2021 спрямо 2020, като също така броят им е близък до нивата от 2019. Средната цена на проект расте, както спрямо 2019, така и спрямо 2020 (консултантската такса се формира като процент от брутното годишно възнаграждение). Това е продиктувано от няколко фактора: засиленото търсене на услугата, поради трудностите, които компаниите изпитват да направят подбора самостоятелно; възможността чрез консултантите да достигнат до алтернативни лидери и мениджъри, включително и извън страната; желанието им да ползват професионална подкрепа в оценката на компетенции и потенциа; необходимостта от запазване на конфиденциалност и като цяло незадоволителния отговор на традиционните методи за търсене с обяви в различни платформи, и растящите доходи.

Традиционно секторът с най-голям дял в общия оборот и през 2021 е индустриалния. Сега делът е 36% от оборота. Секторът показва 53% повече приходи спрямо предходната година и ръст от 33% спрямо 2019. След сериозния спад на бизнеса и съкращения  в годината на Covid, след средата на 2021 производствените компании започнаха да възвръщат обемите си. Фирмите в сектора продължават да разширяват капацитета си, да търсят ефективност и ефикасност на производствения процес, както и да посрещат нови конкуренти, въпреки че темповете на навлизане на нови компании са забавени през последните няколко години. Компаниите все по-трудно намират подходящи професионалисти за ключовите управленски нива в предприятията, има дефицити на мениджърски компетенции, което ги стимулира все по-устойчиво и последователно да развиват мениджърите си през вътрешни програми. Очакванията ни са тези ограничения да продължават и занапред, и да се търсят алтернативни решения, както и да се прилагат целенасочени  вътрешни програми за идентифициране и развитие на лидери.

Втори по процент от общия оборот е секторът на бързо оборотни стоки и ритейл с дял от 18%.  Секторът постига 29% увеличение спрямо 2020 и 5% увеличение спрямо 2019. Интересното при него е, че съживяването е продиктувано от проекти, свързани най-често с подмяна на мениджъри или дори екип в дадени случаи, както и възникване на нови позиции/роли (дигитален маркетинг, Data Analytics). Наред с мултинационалните компании, все по-често български компании ползват услугата executive search, за да привлекат точните лидери, с които да постигат амбициозните си бизнес цели при навлизане и развитие на външни пазари.

Като трети най-значим сектор, ползвател на услугата executive search се позиционира технологичната индустрия с 11% дял от приходите. Ръстът спрямо предходната година е над 3 пъти, но все още под нивата през 2019. През последните години наблюдаваме трайна тенденция да расте броят на проектите в сектора. Нашето обяснение е, че компаниите растат много бързо и вече не могат да разчитат единствено на вътрешни повишения, а все по-често имат нужда да привлекат опитни лидери от външния пазар на труда. Очакваме тази тенденция да се запази и през следващите години.

През 2021 година наблюдаваме и значителен спрямо предходната, но очакван спад от 20% на оборота реализиран от проекти за фармацевтични компании. Основните причини са сериозните трансформации в бизнес моделите, аутсорсинг на дейности към регионални центрове за споделени услуги, както и излизането от България на две ключови за пазара мултинационални компании, което доведе до „естествени трансфери“ на подготвени мениджъри и професионалисти от индустрията.
В крак с данните от последните години, секторът на финансовите услуги продължава да показва спад на активността и през 2021 година. Тази тенденция е повлияна, както от окрупняването на банковия и застрахователния сектор, така и от фактът, че в небанковия сектор и fin tech компаниите предпочитан метод за привличане на лидери и старши мениджъри е чрез нетуоркинг и препоръки.
Важен фактор за пазара е, че през изминалата година добър потенциал и сериозен ръст показват секторите строителен/управление на имоти, природни горива и енергия, както и професионални услуги.

Процентът локален бизнес спрямо централно договорени проекти (в чужбина) е съизмерим с 2020 година - 90%. Нивото на повтаряем бизнес остава сходно с предходните две години (41%), което говори за запазване на тенденцията за ръст на нови клиенти и все по-добро разбиране, и търсене на ползите, и инвестицията от възлагането на директно търсене за високите нива в организацията. Друга положителна тенденция е процента на наемане на жени на мениджърски позиции, който се запазва над средните за Европа нива и възлиза на 35%.

Очакванията ни са през 2022 годината да има ръст в търсенето на услугата executive search, като изискванията на клиентите към качеството на услугата и към нивото на кандидатите ще продължават да растат. Считаме, че услугата ще бъде търсена, както от типични ползватели, така и от нови клиенти и индустрии. Наблюдаваме изисквания и очаквания консултантските фирми да участват активно и в преговорния процес с избрания кандидат, тъй като това е най-деликатния и чувствителен етап в целия процес и изисква адаптивности, професионализъм и умения за модериране на финалните разговори, с цел постигане на съгласие и приемане на офертата. Все повече компании очакват в методологията за подбор на лидери да се включват различни инструменти за оценка като: личностни профили, бизнес симулации, казуси, както и такива, които показват степента на съвпадение на ценностите на личността и организацията, и дават информация за вътрешните мотиватори и потенциални рискове. Прогнозираме засилено търсенето на съпътстващи консултантски услуги, различни от подбора за управленски роли – напр. оценка на лидерски потенциал, динамика и ефективност на лидерските екипи, проекти по преквалификация, оценка на компетенции, както и Outplacement.

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България. Приоритетните области, около които членовете се обединяват са:  въвеждането и утвърждаване на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора, както и подпомагане на бизнеса да идентифицира бъдещите бизнес лидери. Създадена е в началото на 2011г. и нейни членове са:

  • Alexander Hughes
  • Boyden
  • Frijsberg & Partners
  • Dr. Pendl & Dr. Piswanger
  • Stanton Chase International

БЕСА се ползва от подкрепата на международната Асоциация на екзекютив сърч консултантите (AESC) и членовете на асоциацията работят в унисон с работната етика и ценностите на AESC.

ГОРЕ